راجنازينک
National anthem

 دْرواهـيں جـِهـان ءِ گَـوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَــنـجـــيں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
بـاگ ءُ بَـهـاران ئِے بــِه چار، كِشت ءُ كِـشـاران ئِے بــِه چـار
چَـه لِــنـگـَــه ءَ تـاں مـــاڑى ءَ، ســـاوَڑ كِـــنـاران ئِے بــِه چـار
دْرواهـيں جـِهـان ءِ گوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَنجيــں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
سَـوگِـنـد پـه مـاتـانِـى گـْـوَراں، بَـرجـاه ئِے دار ايـں سَـنـگَراں
مـا گوٗں وَتِـى هَـيـشِى سَــراں، گوٗں كـوُچـِگ ءُ كـوٗه ءُ زِراں
دْرواهـيں جـِهـان ءِ گوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَــنـجـــيں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
بَـئ پــه مَـــڑائِى نَـوهَــــتـاں، بَـنـــد ايـں بَـلــــوٗچـِى سَـنَّـتـاں
نَـيـل ايـں اِد ءَ بـئ كُــنَّــتــاں، زُلـــم ءِ نَـــرازيـں چـوهَـــتـاں
دْرواهـيں جـِهـان ءِ گوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَــنـجـــيں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
اَهــد اِنـت بَلوٗچـى بْـراتِى ءِ، تَـنـزان شـــــوٗد ايـں مـاتِى ءِ
مــا پـانـكـــــوٗايـں آزاتِـى ءِ، بَـــــدواه ايـں زُلـــم ءُ زْيــاتِـى ءِ
دْرواهـيں جـِهـان ءِ گوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَــنـجـــيں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
ساموٗ بــِه رَپات تَئِى دَراں، پهريز ايں اِت گوٗں ساه ءُ سَراں
چــه سِلّـــيں سْـــياسِى جـاوَراں، چـه مـيـنـشــوٗدِيـانِى بـاوَراں
دْرواهـيں جـِهـان ءِ گوهَـر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُنـيــا ءِ سَــد گَــنـجـــيں دَر اِنـت
گَــنـجـــيں بَـلــــــوٗچـِـســــــتـان مَے
دُرّا بَلـوٌچ July 21, 1962

راج نازينک

by م.ى. دُرؔا بَلوٗچ